Persoonlijk geluk en zakelijk succes.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder klant: de natuurlijke of rechtspersoon die door het aangaan van een overeenkomst te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Malty Moments aangeboden diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten tussen Malty Moments en de klant.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Malty Moments en de klant waarbij derden zijn betrokken.

2.3 Afwijkingen van deze algemene vooraarden zijn slechts mogelijk als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Eventuele door de klant gehanteerde inkoop- en algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij Malty Moments die voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3. Offertes

3.1 Door Malty Moments uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen. Malty Moments is slechts aan een offerte gebonden als de aanvaarding ervan binnen 14 dagen schriftelijk door de klant wordt bevestigd.

3.2 Geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.3 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.4 Er is een voorbehoud ten aanzien van meerwerk. Meerwerk wordt gerekend wanneer de opdracht wijzigt ten opzichte van hetgeen in de offerte was opgenomen.

Na het conceptvoorstel is er één correctieronde, waarna de aanpassingen worden gedaan. Hierna legt Malty Moments het voorstel opnieuw voor. Indien er dan nog enkele aanpassingen komen die niet waren voorzien, zal meerwerk worden gerekend op basis van een uurloon en op basis van een inschatting berekend per half uur.

Indien er meer correcties nodig zijn vanwege een wijziging van inzicht van de opdrachtgever zal ook meerwerk worden gerekend. Beiden is in overleg met de opdrachtgever. Voor dit meerwerk kan ook een strippenkaart worden aangeschaft. Daardoor kan het meerwerk tegen een gunstiger tarief plaatsvinden.

Artikel 4. Verplichtingen en aansprakelijkheid Malty Moments

4.1 Malty Moments verplicht zich om opdrachten en overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van een goed vakmanschap uit te voeren. Als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, laat Malty Moments bepaalde werkzaamheden verrichten door derden.

4.2 Malty Moments spant zich in om eventuele gestelde termijnen te halen. Ingeval een overeengekomen termijn door Malty Moments niet kan worden aangehouden, zal Malty Moments de klant daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten termijn, zonder dat de klant daaraan het recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.

4.3 Malty Moments gebruikt de persoon- of bedrijfsgegevens van de klant uitsluitend voor eigen administratieve doeleinden.

4.4 Malty Moments aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de klant geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Malty Moments is in alle gevallen beperkt tot de waarde van hetgeen de klant heeft betaald van dat gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.

Artikel 5. Verplichtingen en aansprakelijkheid klant

5.1 De klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van gegevens en/of materialen voor de door Malty Moments te verrichten diensten. De klant verplicht zich ertoe bij de aanlevering van gegevens en/of materialen geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

5.2 De klant vrijwaart Malty Moments voor eventuele aanspraken door derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan de klant toerekenbaar is.

5.3 De klant is verantwoordelijk voor alle in het kader van de overeenkomst geproduceerde teksten, ook als Malty Moments de redactie heeft gevoerd. Geleden schade, in welke vorm ook, die het directe of indirecte gevolg is van onjuiste teksten op de website, in folders of in andere schriftelijke uitingen, valt nimmer onder verantwoordelijkheid van Malty Moments.

5.4 De klant is gehouden alle financiële verplichtingen jegens Malty Moments na te komen.

5.5 Als de klant bovengenoemde verplichtingen niet op niet tijdig nakomt is Malty Moments gerechtigd de dienstverlening op te schorten.

Artikel 6. Overmacht

6.1 Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst waartoe hij is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, nog krachtens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt.

6.2 Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door overmacht niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan een week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 7. Betaling

7.1 Nadat een overeenkomst is gesloten voldoet de klant 50% van het overeengekomen bedrag. De klant ontvangt hiervoor een factuur. De dienstverlening vangt aan na ontvangst van de betaling.

7.2 Het resterende bedrag wordt voldaan na akkoord van de klant met verrichte werk.

De klant ontvangt hiervoor een factuur.

7.3 Voor de betaling van onderhoud aan websites stuurt Malty Moments de klant na het einde van de werkzaamheden een factuur, tenzij er sprake is van een onderhoudscontract. Dan wordt er jaarlijks een factuur gestuurd.

7.4 De klant voldoet aan alle facturen binnen 14 dagen na factuurdatum, Malty Moments behoudt het recht de site van het web te halen, indien de klant niet binnen deze termijn heeft betaald.

7.5 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Malty Moments onmiddellijk opeisbaar.

7.6 Indien Malty Moments tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de klant, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom.

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1 De titels boven de artikelen van deze algemene voorwaarden hebben geen zelfstandige betekenis en ze zijn niet van invloed op de uitleg van de artikelen.

8.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.3 Geschillen worden, voor zover niet in der minne op te lossen voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Laatste versie: 01-01-2021

Scroll naar boven
Chat openen
Hoi, Malty hier.
Stuur mij gerust een appje als je vragen hebt of meer info wilt.
Fijne dag!